dyskusje grotołazów
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZaloguj
przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: Szymon (IP zapamiętane)
Data: 21 Sep 2013 - 11:36:13

Szukając w sieci trafiłem na taki przetarg :
Jako że nas to dotyczy to go wklejam
"
Kategoria ogłoszenia: przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty: 2013-09-19
Przedmiot ogłoszenia: Wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających w 12 jaskiniach będących siedliskami priorytetowymi na terenie Specjalnego Obszaru Natura 2000
Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
Adres: ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax: tel./fax. 32 67 221 65
E-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających w 12 jaskiniach będących siedliskami priorytetowymi na terenie Specjalnego Obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka (woj. śląskie). Zamówienie zostanie wykonane w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

1. Zamówienie obejmuje wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających w następujących jaskiniach Specjalnego Obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka:

a) Jaskinia Piaskowa

b) Dupicka Pochylnia

c) Jaskinia Wielkanocna

d) Jaskinia w Dziadowej Skale

e) Studnia Szpatowców

f) Jaskinia Sulmowa

g) Jaskinia Żabia

h) Jaskinia Nibyniska

i) Jaskinia Berkowa

j) Jaskinia Kroczycka

k) Szczelina Piętrowa

l) Jaskinia Kamiennego Gradu

2. Łączna powierzchnia tych obiektów wynosi 0,77ha.

3. Szczegółowy zakres prac w poszczególnych jaskiniach należy wykonać według zapisanych poniżej wytycznych:

a) Z Jaskini Piaskowej, Jaskini Wielkanocnej, Studni Szpatowców, Jaskini Berkowej, Jaskini Kroczyckiej, Dupickiej Pochylni i Szczeliny Piętrowej, a także z przyotworowej części jaskini Nowoodkrytej (Nibyniskiej) – należy usunąć znajdujące się w ich wnętrzu śmieci.

b) Jaskinia w Dziadowej Skale – w ramach prac zabezpieczająco-ochronnych jaskinia powinna być oczyszczona ze śmieci i pozostałości ognisk.

c) Jaskinia Sulmowa – jaskinia powinna być oczyszczona ze śmieci i butwiejących belek zaklinowanych w rejonie kaskadowego prożku.

d) Jaskinia Żabia – w granicach komina rozwiniętego w północnej ścianie studni wlotowej należy wykonać prace zabezpieczające polegające na ustabilizowaniu np. przy użyciu żerdzi rozporowych lub kotw, znajdującego się tam korka zbudowanego z gliniasto-gruzowych osadów.

Jaskinia Żabia wymaga, zabezpieczenia głębszej partii, poprzez montaż zabezpieczającej, zamykanej kraty.

Szczegóły dot. montażu i lokalizacji kraty zawarte są w załączniku 1 do niniejszego zaproszenie do złożenia oferty / istotnych postanowień umowy. Ponadto Wykonawca powinien skonsultować sposób zabezpieczenia komina oraz zamknięcia kratą głębszych partii jaskini z zespołem naukowców prowadzących w jaskini badania naukowe (kontakt zostanie zapewniony przez Zamawiającego).

Z jaskini należy usunąć śmieci i rumosz drzewny.

e) Jaskinia Kamiennego Gradu – należy przeprowadzić prace zabezpieczające w sąsiedztwie otworu jaskini, w związku z możliwością osypywania się w tym miejscu zwietrzeliny i materiału skalnego. Otwór wejściowy do jaskini Kamiennego Gradu przedstawia załącznik 2 do niniejszego zaproszenie do złożenia oferty / istotnych postanowień umowy. Ponadto należy naprawić barierkę wokół otworu.

Jaskinię należy oczyścić z zalegających w niej śmieci

4. Poprzez uprzątnięcie zalegających śmieci rozumie się wyniesienie poza obręb jaskini wszelkich zalegających w jej obrębie odpadów (m.in. butelki, opony, zużyte opakowania foliowe, puszki, złom, drewno z palenisk i inne). Odpady zebrane w trakcie realizacji umowy winny być zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

5. Prace realizowane w ramach zamówienia powinny być zrealizowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla stanu siedlisk przyrodniczych oraz zamieszkującej jaskinie fauny. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 poz. 627).

6. Wykonanie prac porządkowych i zabezpieczających w jaskiniach związane jest z koniecznością wykonania przez Wykonawcę dokumentacji przedwykonawczej i powykonawczej, obejmujących szczegółowy wykaz prac w każdej z jaskiń wraz ze zdjęciami dokumentującymi stan przed i po wykonaniu prac oraz plany jaskiń z zaznaczonym zakresem prac porządkowych i zabezpieczających.

7. Na wykonane prace, o których mowa w pkt 3 lit d i e Wykonawca udzieli zamawiającemu 5 letniej gwarancji oraz 5 letniej rękojmi na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy (…).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej,

ul. Piastowska 1 (sekretariat), 42-400 Zawiercie

w dni robocze w godzinach od 08.00 - 16.00.

2. Termin składania ofert: do dnia 26 września 2013 r., do godz. 09:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).
Termin składania: 2013-09-26
Miejsce i termin realizacji: Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2013 r.
Wymagania: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki udziału w postępowaniu:

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ze względu na szczególnie trudne warunki poruszania się w niektórych jaskiniach, o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali:

- co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne badania wysokościowe oraz doświadczenie w posługiwaniu się technikami linowymi, tj. wykonała samodzielnie lub w zespole co najmniej jedną usługę wysokościową przy użyciu technik linowych;

- co najmniej jedną osobą posiadają wiedzę o walorach przyrodniczych obiektów jaskiniowych oraz ich ochronie;

- co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie techniczne lub górnicze w zabezpieczaniu jaskiń, która dokonała samodzielnie lub w zespole zabezpieczenia minimum jednej jaskini;

Powyższe wymagania może spełniać jedna osoba.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Złożenie przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia lub dokumentów wymienionego w pkt VI ust. 1 będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi złożyć:

- Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt V ust. zaproszenia do złożenia oferty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

2. Ponadto Wykonawca złoży wraz z ofertą:

- Druk „Formularz oferty”, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;
Uwagi: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty jedynym kryterium jest cena (100%).

2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Sposób obliczenia punktacji:

Pc = Cn : Cb x 100 pkt

gdzie:

Pc - to liczba punktów za cenę podaną w ofercie,

Cn - to cena najniższa

Cb - to cena badana
Numer dokumentu: L. Dz. 18 /09/2013
"

OCZYWIŚCIE IDEA SPRZĄTANIA JEST SŁUSZNA ALE KRATA W ŻABIEJ TO RACZEJ PRZESADA :/ - a co wy o tym sądzicie ??

Re: przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: hkola (IP zapamiętane)
Data: 21 Sep 2013 - 14:47:48

Krata w Żabiej ??? Po co ? Zabezpieczenie gliny ? Co innego bariera, ta by się przydała.
Kraty to bym się bardziej w Nibyniskiej spodziewał.

Re: przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: grabantomek (IP zapamiętane)
Data: 28 Sep 2013 - 22:26:19

bariera przy żabiej już jest, i to całkiem dobra - tym bardziej krata nie jest tam potrzebna

Re: przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: markpm (IP zapamiętane)
Data: 18 Nov 2013 - 08:24:11

Krata w Żabiej już została założona...

-------------
Portal o Jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Jaskinie Jury

Re: przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: Szymon (IP zapamiętane)
Data: 23 Nov 2013 - 22:22:34

pytanie brzmi - PO CO ??

Re: przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: grabantomek (IP zapamiętane)
Data: 27 Nov 2013 - 12:34:24

HEJKA markpm
mam pytanie, czy owa krata jest zamknięta na klucz, czy pozostawiono możliwość wejścia? jeśli zamknięta, to kto włada kluczami?
Pozdrawiam wszystkich Tomek

Re: przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: markpm (IP zapamiętane)
Data: 27 Nov 2013 - 12:43:17

Cześć,
zamknięta na kłódkę od strony wewnętrznej, na stałe. Kraty nie widać od góry, dopiero po zjeździe. Według informacji z pierwszego postu, Żabią zamknęli:
Cytat:
Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
Adres: ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax: tel./fax. 32 67 221 65
E-mail: tmzz@tmzz.zawiercie.eu


-------------
Portal o Jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Jaskinie Jury

Re: przetarg na posprztąnie jaskiń - co o tym sądzicie ??
Autor: egzor (IP zapamiętane)
Data: 29 Nov 2013 - 18:22:29

A ile bedzie kosztował bilet...
...żeby wejść a ile żeby wyjść ?

Pozdrawiam :)
EGZOR z miasta śFiENtej Wieży.
:: [jurajskie.strony.pl] ::
Nie jestem grotołazem, nie jestem speleologiem,
lubię Jurę i wszystko co się z nią wiąże...
...jestem
JUROŁAZEM (bez licencji PZA).Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.
This forum powered by Phorum.

rss